Norsk forbund for stein, saks, papir

De følgende reglene er oversatt av Norsk forbund for stein, saks, papir (NFSSP) med velsignelse fra The World RPS Scociety. Små tilpasninger er gjort for norske forhold, så ved å følge disse reglene vil du være i stand til å konkurrere i norske, så vel som internasjonale turneringer og mesterskap.

NFSSPs æreskodeks

  1. Sikkerhet fremfor alt! Alle spillere må fjerne skarpe juveler og klokker før spill.
  2. Før første runde, oppnå enighet om antall forkast (vi anbefaler det normale antall med tre forkast, med levering på fire).
  3. Oppnå alltid enighet om hva som skal bestemmes, eller om kampen spilles om ære
  4. Bestem på forhånd hvor mange runder som kreves for å vinne kampen (husk å bruke oddetall)
  5. Vær hjelpsom og gjør nybegynnere oppmerksom på feil underveis i spillet, uten samtidig å rakke ned på motstanderen.
  6. Tenk deg godt om før du bruker stein, saks, papir i livstruende beslutninger.
  7. Respekter alltid representanter for andre kulturer og sportsgrener. I møte med andre mennesker, anse deg selv som en representant for sporten og NFSSP.

Offisielle regler for stein, saks, papir

Bakgrunn

Disse reglene favner alt spill av stein, saks, papir (SSP), varianter kjent under med en hvilken som helst kombinasjon av stein, saks og papir og et hvilket som helst annet navn kjent eller ukjent for NFSSP og The World RPS Society, inkludert Knobling, Roshambo, Jaken og JanKenPo.

Definisjon

SSP er et beslutningsgivende spill om forstand, hurtighet, ferdighet og strategi mellom to spillere som ikke er i stand til å oppnå enighet via andre metoder. Resultatet av en kamp er å anse som en bindende avtale mellom spillerne. SSP er et spill spilt av hederlige mennesker og derfor bør alt gjøres for å oppfylle kampens resultat.

Spillet er spilt ved å bytte ut elementene stein, saks og papir, med standardiserte håndtegn.

Regulering av reglene

Disse reglene er oversatt og tilpasset for norske forhold av Norsk forbund for stein, saks, papir (NFSSP), i tråd med regelsettet som er regulert, vedlikeholdt, publisert, autorisert og godkjent av The World Rock Paper Scissors Society. Enhver endring av reglene er å anse som et brudd på NFSSPs (og derved The World RPS Societys) æreskodeks. Endringer må først oppnå syv åttedels flertall i NFSSPs styre, for deretter å oppnå syv åttedels flertall i The World RPS Societys Steering Committee, med mindre det mellom spillerne oppnås enighet om et midlertidig regelunntak eller -tillegg før spillet starter. Alle midlertidige regelendringer er å anse som engangsforeteelser med mindre man har blitt enige om annet, men må i ingen tilfeller inkludere alternative kast utover den grunnleggende treenigheten som f.eks., men ikke begrenset til, dynamitt, fugl, brønn, Spock, Guds hånd, djevelen, vann, brønn, lyn, atombombe, fyrstikk, håndgranat og/eller Texas Longhorn.

Forberedelser

1.0 Før spillet begynner må spillerne oppnå enighet om hvilken beslutning som skal avgjøres (og anses som bindende) som resultat av kampen. Dersom man ikke kan oppnå enighet om dette, men allikevel ønsker å spille, vil spillet bli en "kamp om ære".

1.1 Spillerne må bli enige om antall forkast som skal benyttes før tilnærmingsfasen. To og tre forkast er mest benyttet i spill på profesjonelt nivå.

1.1.1 Beslutningstagerne må ovenfor hverandre med en utstrakt neve i livhøyde, der distansen mellom nevene ikke er mindre enn én cubit og ikke mer enn to cubits (cubit: relativt lengdemål benyttet i profesjonell SSP. En cubit = lengden mellom ytterst på langefingeren og underarmen).

1.2 Spillerne må også oppnå enighet om antall runder som skal spilles før en vinner er kåret. Dersom man ikke kan oppnå enighet om dette, vil kampen spilles i form av en enkelt runde.

Starte å spille - før forkastfasen

2.0 En "innkalling til forkast" blir utstedt av en spiller til hans/hennes motspiller i form av en GHL (gjenkjennelig hørbar lyd).

2.1 En gjenkjennelig hørbar lyd er definert som en ytring som kan bli hørt av motspilleren. Bruk av ordet "klar" regnes som god praksis.

2.1.1 Dersom en kamp spilles mellom eller med spillere med hørselsvansker, eller i situasjoner der stillhet er avgjørende, kan enighet om et Gjenkjennelig Visuelt Tegn erstatte den normale GHL. I dette tilfellet er det standard praksis å nikke med hodet samtidig som man ser motspilleren i øynene.

2.2 En "godkjenning av innkallelse" er deretter ytret av den andre spilleren, som et svar på innkallingen til forkastet, også i form av en GHL (eller et GVT).

2.3 Så snart godkjenning av innkallelsen er foretatt, er spillerne å anse som "klare".

2.3.1 Spillet kan starte når som helst etter at spillerne er fastslått og anerkjent som "klare".

2.4 Spillet er å anse som "i gang" etter at en av spillerne "bryter klar" og slik starter forkastet.

Forkast

3.0 Et vertikalt forkast utføres ved å trekke tilbake den utstrukne neven tilbake til spillerens skulder (spillerne må stå ovenfor hverandre og utføre forkastet med parallelle armer).

3.0.1 Neven skal trekkes tilbake mot spillerens egen kropp, fremfor motstanderens, for slik å unngå mulig kontakt.

3.1.0 Så snart en av spillerne har "avbrutt klar" og initiert det første forkastet, er det motstanderens ansvar og plikt å umiddelbart starte forkasting og å "fange" eller "synkronisere" forkastet med den første spilleren, med det formål å kunne oppnå en unison tilnærming og levering.

3.1.1 Spilleren som initierte forkastet har ansvaret for å opprettholde en jevn forkast-rytme, for å gi motstanderen alle muligheter for å kunne "fange forkastet"

3.2.0 Neven må forbli i knyttet tilstand helt til leveringen av det siste forkastet. En lukket neve er den eneste akseptable håndformen under forkast.

3.2.1 Neven må hele tiden være fullt synlig for den andre spilleren, og må ikke komme i kontakt med utenforstående elementer som kan hindre motstanderens innsyn.

3.3.0 Før levering av det siste forkastet kan spillet avbrytes kun av følgende grunner: Oppklaring av regler, oppklaring av hvilken beslutning som skal fattes eller skade.

Tilnærmingsfasen

4.0 Så snart neven har nådd det høyeste punktet i det siste kastet av det siste forkastet, anses leveringen av kastet å være i "tilnærmingsfasen". På et hvilket som helst tidspunkt i løpet av tilnærmingen av dette siste forkastet, kan neven frigjøres i en hvilken som helst av de følgende manerer:

Stein: Symbolisert gjennom en knyttet neve med tommelen hvilende på minst samme høyde som håndens øverste finger. Tommelen må ikke skjules av fingrene. Merk: For å tilrettelegge for ulike spillestiler, er det ansett som tillatt å la det første leddet på tommelen peke nedover.

Saks: Leveres på samme måte som stein, med unntak av at peke- og langefingeren er fullstendig utstrukket i retning av motstanderen. Det er ansett som god praksis å la den øverste fingeren peke oppover og den nederste fingeren nedover, for å skape en vinkel på omtrent 30-45 grader mellom de to fingrene, og slik etterligne en utslått saks.

Papir: Leveres også på samme måte som stein, med unntak av at alle fingre, inkludert tommelen, strekkes fullstendig og horisontalt, med fingertuppene pekende i retning av motstanderen. Bruk av "vertikalt papir" (også kjent som "håndhilsing") anses som eksepsjonelt dårlig praksis.

Alle kast må leveres før tilnærmingsfasen er over. Tilnærmingsfasen anses som ferdig når underarmen befinner seg i en 90 graders vinkel i forhold til spillerens overkropp. Kast som ikke er levert før hånden krysser 90-graders merket er å anse som et kast av stein.

Levering

5.0 Deltagere må etterstrebe den største nøyaktighet og forsiktighet for å ikke forårsake kontakt mellom de motstående nevene under forkastfasen. Direkte kontakt mellom nevene kan forårsake oppskraping, skrubbsår eller støt mellom knokene. Vær forsikret om at eventuelle tilskuere er oppmerksom på spillernes intensjon med spillet, da nevenes bevegelse kan misforsåes som et tegn på en potensiell kampsituasjon.

5.0.1 Dersom det oppstår direkte kontakt mellom spillerne, skal spillet straks avbrytes og eventuelle skader vurderes, før forkastet kan startes på nytt.

5.1 Etter at spillerne har avslørt kastene sine stopper spillet helt til enighet er oppnådd om hvem som har vunnet, eller om man har havnet i en situasjon der kastene nøytraliserer hverandre.

Kast

6.0 Spilleren har fritt valg mellom disse følgende kastene:
6.0.1 Stein: Vinner mot saks, taper mot papir og nøytraliserer seg selv
6.0.2 Saks: Vinner mot papir, taper mot stein og nøytraliserer seg selv
6.0.3 Papir: Vinner mot stein, taper mot saks og nøytraliserer seg selv

6.1 Spillerne kan benytte en hvilken som helst kombinasjon av disse kastene til enhver tid i løpet av en kamp. Kast som ikke følger de standardiserte håndsymbolene (beskrevet over), og slik ikke gjenkjent som stein, saks eller papir, er å anse som et ulovlig kast, hvilket gir motstanderen rett (men ikke plikt) til å påberope seg umiddelbar seier i den inneværende runden (ikke hele kampen). Alternativt kan den krenkede spilleren velge å spille runden på nytt.

6.2 Vinneren av en runde er avgjort av hvilken spillers kast som slår motstanderens. Et tapende kast vil under ingen omstendigheter kunne slå et vinnerkast.

6.3 Dersom kastene nøytraliserer hverandre, altså om spillerne leverer det samme kastet, må runden spilles på nytt. Det er ingen begrensninger i antall nøytraliserende kast som kan forekomme i en og samme kamp. Dersom spillerne havner i en situasjon med kontinuerlige nøytraliserende kast, også kjent som "speilspill", kan en god løsning være å ta en kort "timeout" for å reflektere over strategien din på nytt.

Etter spillet

7.0 Det er ingen begrensninger i hvor mange runder, sett eller kamper det kan spilles av stein, saks, papir. Spillet kan fortsette til enhver og alle beslutninger er foretatt, etter spillernes eget skjønn. Kamper om ære kan utveksles når som helst etter konkluderingen av en kamp, så lenge alle involverte spillere er enige før neste kamp starter.

Merk: Ved konkluderingen av en kamp, etter at vinneren har blitt utpekt, vil noen spillere kaste vertikalt papir, eller "håndhilsen". Selv om denne gesten i andre sammenhenger er sett på som en høflig måte å takke for kampen, er det viktig å merke seg at denne handlingen verken er forventet eller påkrevd i stein, saks, papir. Dette fordi en normal "håndhilsen" ellers er sett på som besegling av en avtale mellom to parter. Fordi resultatene av en kamp med stein, saks, papir er å anse som bindende, er "håndhilsenen" å anse som unødvendig, da "avtalen" allerede har blitt "beseglet" gjennom resultatet av kampen.

Ansvarsfraskrivelse

Norsk forbund for stein, saks, papir (NFSSP) tar ikke noe ansvar, juridisk eller annet, for handlinger, eller fravær av sådan, utført som resultat av en beslutning fattet eller endret via benyttelse av spillet. NFSSP vil heller ikke verken administrere, overvåke, bifalle eller fremme uhederlig aktivitet som måtte skje som resultat av en beslutning fattet via SSP. Det er spillernes ansvar ene og alene å regulere resultatet av SSP-kamper.
NFSSP verken oppfordrer til, bifaller eller fremmer bruk av SSP i ulovlige, umoralske og/eller livstruende situasjoner. SSP bør kun brukes i situasjoner der de to partene ikke kan oppnå enighet ved hjelp av andre metoder, eller for å gjøre beslutningsprosessen mer gledelig. Tilbud om å benytte SSP for å bestemme resultatet av en allerede avgjort konflikt er å anse som et grovt brudd på NFSSPs æreskodeks, og er ikke å anse som bindende selv om en av spillerne ikke skulle være klar over den tidligere beslutningen. Alle spillere må ta inn over seg all risiko forbundet med å spille spillet. Det anbefales ikke at nybegynnere forsøker å benytte de fysikse utgavene av SSP-symbolene, da disse kan føre til alvorlig skade om man ikke spiller korrekt.

Dersom man skulle ønske mer informasjon, se World RPS Societys pamflett "It's your life: When not to use RPS as a decision vehicle" (foreløpig ikke oversatt til norsk).

Disse reglene er å betrakte som hele og komplette og kan ikke avvikes fra, eller endres, med mindre reglene selv spesifikt angir noe annet.